Общи условия

Уважаеми посетители на сайта на Pipe.bg, бихме искали да поискаме съгласието Ви с Общите условия за използване на услугите ни, във връзка с влизането в сила от 25.05.2018 г. на Общия регламент за защита на личните данни – ЕС 2016/679 (GDPR). Това става след като отбележите с тикче, че сте съгласни с общите условия и сте ги прочели. След като кликнете на бутона за регистрация, това автоматично дава Вашето съгласие с Общите условия и възниква задължението да бъдат спазвани.

Общи условия за използване на услугите ни

 

Документът съдържа информация за Общите условия за ползване на предоставяните от нас ресурси и услуги на потребителите на сайта Pipe.bg. Той регулира отношенията между фирма Уеб Машина ЕООД, представлявана от уеб сайта Pipe.bg и всички регистрирани потребители, които използват информационните услуги и достъпни ресурси на сайта.

I. Общи разпоредби

 

Основния понятия

 

Чл. 1. Следните термини и дефиниции имат съответното значение при приложението на Общите условия:

1) IP адрес представлява номер, който идентифицира всяко компютърно или мобилно устройство, Интернет страница и ресурс, който ни локализира в глобалното пространство;

2) Pipe.bg е социален тип уебсайт, който предоставя услуги, свързани с добавяне и събиране на линкове (хипер връзки);

3) Връзка към друга страница, под формата на линк, която Ви препраща към друг адрес в Интернет;

4) Зловредни атаки са постъпки, които създават вреда на потребителите в мрежата, сдобиване с чужди пароли и хакерски намеси, промишлен шпионаж, намеса в информационни масиви и тяхното разрушаване или изтриване, инсталиране на вируси и опасни приложения, както и всяко друго действие, което е престъпление по силата на българското законодателство или по друго приложимо право;

5) Мултимедийно съдържание е информация, която включва звукови файлове, софтуерни програми, музикални изпълнения, снимков маериал, видео или аудио запис;

6) Парола е съвкупност от цифри, букви и/или знаци, чрез които потребителят получава достъп до своя профил и предоставяните от сайта услуги;

7) Потребител е кое да е лице, което е решило да открие свой профил, и е предприело регистрация, за да се възползва от предложените на сайта услуги;

8) Име на потребителя (потребителско име) е псевдонимът, който посетителят е определил за себе си, за да се идентифицира на сайта;

9) Уеб сайт е място в интернет пространството, до което се получава достъп чрез уникален url адрес.


Предмет на Общите условия

 

Чл. 2. (1) Pipe.bg предлага услуги на потребителите при стриктно спазване на всички точки от Общите условия.

(2) Част от предоставяните услуги не изискват предварителна регистрация. Такива например са тези, които се отнасят до търсенето и получаването на достъп до някои информационни ресурси (препратки към линкове).

(3) Предварителна регистрация и откриване на потребителски профил изискват услугите, които са свързани с добавяне на съдържание и съхраняване на линкове в личен акаунт.

(4) Pipe.bg не може да носи отговорност, ако потребителите са възпрепятствани да си осигурят достъп при проблеми, възникнали извън контрола на уеб сайта, независимо дали те са от хардуерен или софтуерен характер, проблеми с онлайн свързаността и т.н.


Създаване на потребителска регистрация, съгласие с Общи условия

 

Чл. 3. (1) Потребителят открива своята регистрация, попълвайки публикуваната на сайта електронна форма, която е достъпна за всички, след което изразява своето съгласие с описаните Общи условия. Ако лицето е непълнолетно, то иска съгласието на своите родители или попечители. Лице под 14-годишна възраст няма право да подава заявление за съгласие – това се извършва от негов родител или настойник.

(2) Електронното изявление – декларация, с което потребителят удостоверява съгласието си с Общите условия, се случва чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с общите условия“ и активиране на бутона „Регистрация“. Действието има силата на електронен документ по смисъла на Закона за електрония документ и електронния подпис. Pipe.bg съхранява в лог-файлове на сървъра си IP адреса на потребителя, както и други данни, нужни за идентифициране, в случай на образуване на правен спор.

(3) Потребителят е длъжен да предостави данни, които са напълно верни и при всяка промяна, да ги актуализира в едноседмичен срок. Услугите на сайта могат да бъдат прекратени незабавно, ако се установи, че попълнената информация е непълна или невярна.

(4) Pipe.bg може да не приеме регистрацията, ако личните данни не са предоставени надлежно при попълване на регистрационната форма.

(5) Pipe.bg не носи отговорност, нито дължи обезщетение на лица, чиито лични данни са били употребени от други лица, без или с тяхното съгласие.


Потребителско име и парола

 

Чл. 4. (1) При потребителската регистрация е нужно да бъдат посочени следние данни: Електронна поща (играе ролята на потребителско име) и парола.

(2) Когато се попълни електронната форма за регистрация, потребителят получава съобщение за потвърждение на електронната си поща. Той трябва да активира своята регистрация чрез кликване върху посочения линк. Ако регистрацията не бъде потвърдена, тя се счита за невалидна.

(3) Потребителят трябва да съхранява своята парола и да не я предоставя на други лица, за да гарантира нейното опазване. Той носи цялата отговорност относно нейното разпространяване и недопускане на достъп до нея. При случаи на неправомерен достъп, потребителят е длъжен да уведоми Pipe.bg.


Сключване на договора

 

Чл. 5. Договорът между двете страни – потребителят и сайтът, се счита за официално сключен, когато се стигне до съгласие, съгласно условията на чл.3, ал. 2.


Промяна в Общите условия

 

Чл. 6. (1) Общите условия могат да бъдат обновявани и променяни едностранно от Pipe.bg.

(2) Pipe.bg уведомява потребителите за настъпилите промени чрез информационно съобщение на сайта, което съдържа линк към страница с Общите условия. Предоставя се и съответния срок, в който потребителят може да се запознае с тях.

(3) Ако до изтичането на срока, потребителят не даде своето несъгласие с настъпилите промени в Общите условия, неосъщественото действие се счита за мълчаливо приемане и обвързване с тях.


II. Услуги, които се предоставят на сайта

 

Чл. 7. (1) Pipe.bg предоставя достъп до ресурси и информация, както и опция за откриване на индивидуален профил, който съдържа данни за потребителя.

(2) Потребителят, който спазва Общите условия, получава възможност за публикуване на съдържание – линк към друг ресурс в интернет пространството, както и информация, която не се съхранява на сървъра на Pipe.bg. Всеки потребител (независимо дали регистриран или не) може да преглежда каченото съдържание и да поставя оценка.

(3) Потребителят се сдобива с възможност да получава периодични съобщения в електронната си поща, свързани със сайта, неговото съдържание и/или рекламодателите му.


III. Права и задължение на двете страни

 

Права и задължения на Pipe.bg

 

Чл. 8. (1) Pipe.bg се задължава да предостави възможност за използване на услугите, предмет на настоящия договор.

(2) Pipe.bg си запазва правото да прекратява конкретни услуги, което става след предизвестие под формата на публикувано съобщение на сайта или изпратен имейл до потребителите.

(3) Pipe.bg има право да разпраща непоискани търговски съобщения до потребителите, когато цели да предложи информация за свои нови стоки и/или услуги, както и за такива на други лица, да извършва запитвания по различни теми, да осъществява анкети и други. Със съгласието си, което потребителят дава, приемайки Общите условия, той потвърждава, че е информиран и не е против получаването на непоискани търговски съобщения от Pipe.bg.

(3) Pipe.bg има право да съхранява определена информация във връзка с активността на потребителя. Тя се пази в лог-файлове на сървъри на сайта и може да съдържа IP адрес на потребителя, дата и час, в който той е посетил сайта, времето на престой и други.

(4) Pipe.bg има право, без това да е негово задължение, да инсталира върху компютър или друго устройство на потребителя, малки текстови файлове (бисквитки), които се записват от страницата чрез сървър върху твърдия диск на потребителя. Те предоставят възможност за възстановяване на данни за потребителя, като идентифицират неговата самоличност и проследяват действията му. Когато бисквитки се инсталират от Google Inc. при предоставяне на услугата AdSense, потребителят може да се възползва от правото си да откаже записването на тази информация.


Права и задължения на потребителя

 

Чл. 9. (1) Потребителят разполага с право на онлайн достъп до услугите, предоставяни от Pipe.bg, при спазване на изискванията и условията за достъп, определени от Общите условия, както и според указанията, които са посочени на страницата. За да използва услугите, той трябва да въведе своето потребителско име и парола.

(2) Потребителят може да нанася корекции на личните си данни при регистрацията по всяко време.

Чл. 10. Потребителят дава своето съгласие да се придържа към условията относно предоставяните услуги, както и спрямо режима им на предоставяне.

Чл. 11. Потребителят си осигурява сам достъп до онлайн услугите, както и необходимото компютърно оборудване за това.

Чл. 12. (1) Потребителят има задължението при използване на услугите на сайта да не качва на сървъра, да не разпространява или използва по какъвто и да е начин и да не прави достояние на трети лица съдържание, което противоречи на българското законодателство, на приложимите закони на чужди държави, на настоящите Общи условия, на етиката, наложена в интернет пространството, както и на моралните правила и добрите практики. Не е допустимо публикуването на съдържание, което е заплаха за живота и физическата неприкосновеност на хората, а също и порнографски материали или такива, които застрашават нормалното психическо развитие на непълнолетните лица. Не се разрешава качването на рекламно съдържание, освен това, което е предварително уточнено и позволено от Pipe.bg, както и конфиденциална информация, включително и онази, която представлява търговска или служебна тайна.

(2) Ако не бъдат спазени изискванията на ал. 1, Pipe.bg има правата по чл.15.

Чл. 13. (1) При използване на услугите на сайта, потребителят се задължава:

– Да спазва българското законодателство, както и приложимите на чужди държави закони, Общите условия, етиката в интернет пространството, моралните права и добрите практики;

– Да не допуска накърняване на името на други лица и да не призовава към извършване на престъпление, към насилие над личността,към расова, национална или етническа вражда, да не пропагандира фашистка или друга антидемократична идеология, да не нарушава имуществени или неимуществени права на други лица, както и да не престъпва правото на интелектуална собственост;

– Да не взема участие и да уведомява веднага сайта за случаи на извършено явно нарушение при използване на предоставяните услуги;

– Да не се представя с чужда самоличност, нито да въвежда в заблуждение трети лица относно личните си данни или принадлежността си към определена група хора;

– Да не допуска злонамерени действия по силата на настоящите Общи условия.

(2) При неизпълнение на посочените задължения по ал. 1, потребителят отговаря, съгласно чл. 20.

Чл. 14. (1) Потребителят е длъжен да не публикува информационни материали, ресурси и мултимедийно съдържание, което нарушава правата на интелектуална собственост на трети лица. Той няма право да използва, да записва, съхранява или възпроизвежда публично съдържание, което е обект на права на интелектуална собственост на трети лица, без да е получил тяхното предварително съгласие в писмен вид.

(2) Потребителят е изцяло и единствено отговорен за съдържанието, което публикува или прави достъпно на сайта, относно неговата законосъобразност.

(3) Ако правата на интелектуална собственост на потребителя са нарушени, той трябва да уведоми в писмен вид Pipe.bg. От своя страна и по свое усмотрение, Pipe.bg предприема действия, посочени в чл.15.


Права на Pipe.bg, когато не са изпълнени задълженията на потребителя

 

Чл. 15. (1) Pipe.bg има право по всяко време и без да извършва предупреждение да прекрати достъпа до съдържанието, разположено на сайта, което по преценка на собствениците, нарушава разпоредбите на българското законодателство, Общите условия или правата и интересите на други лица.

(2) Ако Pipe.bg получи твърдения от трети лица, че дадено съдържание нарушава техни права на интелектуална собственост, сайтът има право веднага и без предупреждение да прекрати достъпа до такова съдържание до изясняването на спора със съответния акт на компетентен държавен орган.

(3) Ако са нарушени разпоредби на българското законодателство или Общите условия, правата и интересите на трети лица, Pipe.bg има право да деактивира и заличи паролата за достъп до профила на потребителя.

(4) Pipe.bg има право да сезира държавните органи, както и да им предостави съдействие с цялата нужна информация, ако се установи нарушение на разпоредбите на българското законодателство, Общите условия или правата и интересите на трети лица.

(5) За да спази изискванията на действащото българско законодателство, Pipe.bg съхранява използвани и разположени на сайта линкове и съдържание, публикувани от потребителя на сървъра, а ако се налага, ги предоставя на компетентните органи в случаите, когато е необходимо да бъдат опазени сигуростта, законните интереси и правата на трети лица, включително и на Pipe.bg.


IV. Защита на личните данни

 

Лични данни

 

Чл.16. Pipe.bg има право да събира и обработва информация относно потребителите, които посещават сайта. Данните, чрез които съответното лице би могло да бъде идентифицирано, включват доброволно предоставена информация, която се въвежда при съгласието за използване на услугите на сайта.


Как се обработва информацията на потребителя

 

Чл.17. (1) Pipe.bg полага необходимите усилия и грижа, за да защити данните на потребителя, които са му станали известни по повод предоставяните услуги, освен в случаите на злонамерени действия от трета страна.

(2) С изразяване на съгласие с Общите условия, потребителят дава съгласието си и относно информацията, която ще бъде обработвана за него по предвидения за това ред.

Кога се използва информацията

 

Чл.18. (1) Pipe.bg събира и използва личните данни за целите, които са предвидени в Общите условия, както и във връзка с предлагане на нови стоки и/или услуги на потребителя, за предлагане на предложени от други страни услуги, промоции, томболи, запитвания, анкети, за статистически и други цели.

(2) Със съгласието си на Общите условия, потребителят приема обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

(3) Потребителя има право да бъде информиран, ако личните му данни предстои да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или да бъдат използвани от тях за целите на директния маркетинг. При тази възможност му се предоставя и вариант да изрази несъгласието си с това разкриване и използване.


Разкриване на личната информация

 

Чл.19. (1) Pipe.bg поема задължението да не разкрива никакви лични данни за потребителите и да не предоставя получената информация на трети лица, освен в случаите когато:

а) е получил изрично съгласие на потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

б) предоставянето е нужно, за да бъдат приложени законните интереси на сайта или на трето лице, на което се разкрива информацията, освен когато пред тези интереси стоят тези на потребители, за който се отнася тя;

в) информацията е изискана от органи и длъжностни лица, които имат правото да го сторят по силата на действащото законодателство;

г) в други случаи, съобразени със закона.

(2) Предоставянето на лична информация на трети лица се осъществява по реда, който е предвиден в действащото законодателство в страната.


Отговорност и ограничена отговорност

 

Чл. 20. (1) Потребителят е длъжен да плати обезщетение на Pipe.bg и всички трети лица за нанесените вреди и пропуснатите ползи, включително за платени имуществени санкции, за всички разходи и платени адвокатски възнаграждения, които са възникнали вследствие на предявени искове от и/или обезщетения на други лица във връзка с използваните от потребителя услуги на сайта в нарушение на българското законодателство, приложимите закони на чужди държави, Общите условия, етиката в интернет пространството и добрите практики.

(2) Потребителят има задължение да плати обезщетение на Pipe.bg за всички вреди, които са причинени вследствие ползване на предоставените услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в разрез с Общите условия.

Чл. 21. (1) Pipe.bg не носи отговорност за мултимедийното съдържание, публикувано от потребителя, както и за съдържанието, към което водят съхраняваните на неговия сървър линкове от потребител и за злонамерените и незаконни действия, извършени от него при ползване на услугите, предмет на Общите условия, а така също и за нанесените вреди на други при достъпа или употребата на тази информация.

(2) Pipe.bg няма задължение и възможност да осъществява контрол на начина, по който потребителите използват предоставяните услуги. Сайтът няма ангажимент да извършва наблюдение на съхраняваната информация, пренасяните или направените достъпни данни при предоставяне на услугите, предмет на Общите условия, нито да издирва факти и обстоятелства, сочещи неправомерно деяние от страна на потребителя посредством използването на услугите.

(3) Отговорността за публикуваното мултимедийно съдържание, линкове и материали се поема изцяло от потребителя, като Pipe.bg не носи никаква отговорност за нарушаването на каквито и да е права, включително на права на интелектуална собственост, на трети лица.

Чл. 22. (1) Pipe.bg не гарантира, че предоставяните услуги са незасегнати от компютърни вируси или опасни приложения, нарушаващи нормалната работа на информационните системи. Със съгласието на Общите условия, потребителят декларира, че употребата на предоставяните услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност. Pipe.bg не отговоря за потенциалната опасност от причиняване на вреди за потребителя при използване на предоставяните услуги, освен ако не са умишлено дело на Pipe.bg.

(2) Pipe.bg не носи отговорност, ако услугите не са предоставени при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – глобални събития, проблеми в интернет мрежата и други.

(3) Двете страни приемат, че Pipe.bg не носи отговорност за невъзможността услугите да бъдат предоставени или когато качеството им е влошено, вследствие от извършвани тестове от страна на екипа на сайта, с цел тест на оборудването, връзките, насочени към оптимизиране на съответните услуги.

Чл. 23. (1) Pipe.bg не носи отговорност за вреди, които са причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения или за изгубени данни, произтекли от материали или ресурси, използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.

(2) Pipe.bg не гарантира, че предоставяните услуги ще удовлетворят напълно изискванията на потребителя, нито че ще бъдат непрестанни, изцяло навременни, сигурни и свободни от грешки, доколкото това е извън възможностите да се осъществи контрол от страна на сайта.

(3) Pipe.bg не носи отговорност за вреди, които са дело на потребителя – заличаване на материали или съдържание, в съответствие с Общите условия.

(4) Pipe.bg не носи отговорност за произтеклите за други потребители вреди при достъпа или използването на информация, разположена от потребителя на сървърите, които са собственост на сайта.


V. Действие и срок на договора

 

Прекратяване

 

Чл. 24. (1) Всеки потребител на Pipe.bg има право по всяко време и по свое усмотрение да спре употребата на предоставяните услуги, като изпрати писмено съобщение на контактната форма.

Когато постъпи такова искане, Pipe.bg ще прекрати достъпа на потребителя до услугите и ще деактивира достъпа на потребителя до индивидуалния му профил.

(2) Договорът се прекратява, ако потребителят не даде съгласие с промените на Общите условия.

(3) Договорът между страните може да се прекрати и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а) сайтът бъде закрит;

б) бъде спряно поддържането на сайта;

в) в други случаи, които се изискват по закон.


Разтрогване на договора

 

Чл. 25. Всяка от страните може да разтрогне договора с отправяне на седемдневно предизвестие до другата страна, в случай на неизпълнение на задълженията по него.

Добавяне на страница в Pipe.bg

close
done

Вашата публикация е добавена успешно.

Описание
Новини Продукти Статии Услуги
 • done България
 • done Здраве
 • done Икономика
 • done Култура
 • done Лайфстайл
 • done Образование
 • done Политика
 • done Светът
 • done Технологии
 • done Финанси
 • done Автомобили
 • done Арт
 • done Бижута
 • done Дрехи и аксесоари
 • done За възрастни
 • done За деца
 • done За дома
 • done За животни
 • done Здраве
 • done Мебели
 • done Образование
 • done Парфюмерия и козметика
 • done Подаръци-сувенири
 • done Техника
 • done Храни-напитки-цигари
 • done Бизнес
 • done Битовизми
 • done За хората
 • done Здраве
 • done Интернет
 • done Наука
 • done Психология
 • done Разни
 • done Технологии
 • done Бизнес
 • done Битови
 • done Интернет
 • done Консултантски
 • done Обществени
 • done Ремонти

Добавяне на тагове